Informace a dokumenty školské rady

Oznámení

Na základě řádné volby členů školské rady jsou pro aktuální funkční období Školské rady 2021 - 2024 zvoleni následující členové:

Za zřizovatele:

 • Ing. Dagmar Nyiko - předsedkyně (jmenování 31.5.2021)
 • Ing.Rostislav Rajchl - člen (jmenování 31.5.2021)

Za zákonné zástupce:

 • Andrea Tarabusová - členka (volba 31.3.2021)
 • Eliška Janíčková - členka (volba 31.3.2021)

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana Němečková - členka (volba 2.3.2021)
Mgr. Vítězslav Janča  - člen (volba 2.3.2021)

Základní informace:

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
 • Funkční období členů školské rady: 3 roky
 • Stanovený počet členů školské rady dle volebního řádu: 6
 • Školská rada zasedá obvykle 2x ročně.
 • Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.
   

Činnost školské rady:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 6. projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy ČŠI
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

 

Volební řád školské rady

zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Tento volební řád vydává v souladu se zněním § 167 zákona č.561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen "školský zákon"), jako zřizovatel škol, při kterých se povinně zřizuje školská rada


Článek I.
Školská rada má 6 členů (3 členy), z nichž 2 (1) jsou jmenování zřizovatelem školy a 4 (2) jsou voleni dále uvedenými oprávněnými osobami v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 (1) členy a pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž 2 (1) členy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Článek II.
Ředitel školy zajistí informovanost oprávněných osob o povinnosti zřídit školskou radu a o obsahu" Pravidel k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti" vydaných zřizovatelem, a dále zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. K tomu ustanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor, přičemž výběr členů výboru je plně v jeho kompetenci. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.

Článek III.
Oprávněné osoby svolává k volbám členů do školské rady ředitel, případně jím ustanovený přípravný výbor formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a na webových stránkách školy, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. 
Volby mohou být organizovány i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

Článek IV.
Přípravný výbor eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit člena školské rady, dále zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

Článek V.
Členy školské rady mohou oprávněné osoby volit buď tajným nebo veřejným hlasováním.
O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy.
Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu volitelů určen, záleží na nich, koho si vyberou, aby nejlépe zastupoval jejich zájmy. Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků (příp. zletilými žáky a studenty) nebo pedagogickými pracovníky dané školy.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků (případně zletilí žáci a studenti u středních a vyšších odborných škol) stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám.

Článek VI.
Zápis o volbách do školské rady a jejich výsledku předá ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství a kultury Městského úřadu Uh.Brod, rada města jmenuje zbývající 2 (1) členy školské rady a vydá zřizovací listinu školské rady.

Článek VII.
První řádné uskutečnění voleb do školské rady podle nového školského zákona zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel dané školy, a to nejpozději do 30. září 2005. Případné doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se budou organizovat obdobně jako volby
jako řádné.

Článek VIII.
Tento volební řád je závazný pro volby členů školských rad při všech školách, zřizovaných Městem Uherský Brod, u kterých je zřízení rad povinností vyplývající ze školského zákona.
Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod

V Uh.Brodě dne 11.srpna 2005
Ing. Ladislav Kryštof
starosta města

Volební řád

Volební řád

volebni-rad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,67 kB

Volební řád

volebni-rad.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Jmenný seznam kandidátů do ŠR

Kandidáti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,31 kB

Upřesňující informace k volbám do školské rady

Informace k volbám do školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,15 kB

Jednací řád

Jednací řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Jednací řád školské rady

jednaci-rad-skolske-rady.pdf_152f5d0344d67bb6f5c46de68d4ef94f1415355685.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,65 kB

Jednací řád školské rady

jednaci-rad-skolske-rady.docx_cdfed02dff59e86c5ec71506c1a1bd831415355646.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,36 kB

Legislativa školské rady

Legislativa školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Legislativa školské rady

legislativa-sr.pdf_47b42f7f0ac2db93f80e111794dd2e791415353000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,51 kB

Legislativa školské rady

legislativa-sr.docx_4d45188740cdadf3dc706f79186111be1415352965.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,43 kB