Školní speciální pedagog

Speciální pedagog vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči se podílí na sestavování plánů pedagogické podpory, případně navrhuje vyšetření ve školních poradenských zařízeních, zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření. Zabezpečuje předmět speciálně pedagogické péče a poskytuje speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky školy.