Zápis do 1.třídy pro šk. rok 2020/2021

datum akce 1.4.2020, před 3 roky | vytvořeno: 27.3.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění

Přihlášky přijímáme od 1.4.2020 do 30.4.2020.

Zápis bude organizován pouze formálně bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců (viz. níže).

Dne 31.3.2020 budou všichni rodiče ze spádového obvodu ZŠ Na Výsluní obesláni prostřednictvím České pošty informacemi a potřebnými formuláři.

Rodičům ostatních dětí s bydlištěm mimo spádový obvod na požádání bude zasláno dodatečně, případně lze požadované vytisknout zde:


Organizace zápisu


​Organizace zápisu proběhne pouze formálně bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole, přihlášky bude škola přijímat:​

  • korespondenčně poštou (není nutné doporučeně)

nebo

  • elektronicky pomocí odkazu na el. přihlášku (viz. banner vpravo)


Vyplněný zápisní list žáka a dotazník školní zralosti prosíme doručit škole v e-mailu jako scan.


Dle situace ve školách, v květnu a červnu tohoto školního roku, nabídneme možnost osobní návštěvy školy, setkání s pedagogickými pracovníky a seznámení s prostředím školy, sledujte na www.zsvysluni.cz.


Instruktážní video k Zápisu online:

Dotazy z praxe

MŠMT uvádí, že žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ by měl rodič vytisknout, podepsat a zaslat poštou do školy. Je to ale nutné – nestačí žádost poslat e-mailem? Vždyť stejně nevím, zda žádost podepsal zákonný zástupce dítěte, nebo někdo úplně jiný,…


Nestačí. Žádost o zápis dítěte je podáním ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu. Aby se jednalo o podání, musí být učiněno písemně, osobně do protokolu nebo elektronicky. Elektronickým podáním se rozumí pouze podání s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud by zákonný zástupce dodal žádost pouze naskenovanou či jinak bez originálního podpisu, nesplnil by požadavky na formu žádosti a škola by tak žádost správně vůbec neměla posuzovat. Obdobně k tomu Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 As 90/2008 uvedl: „Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě – internetu – bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.

​---

Při zápisu do 1. tříd ZŠ jsme po rodičích dříve chtěli předložit rodný list dítěte, abychom si ověřili údaje, které rodiče uvádějí v žádosti. Nyní však MŠMT uvedlo, že mají rodiče zasílat přihlášku poštou. Máme po rodičích chtít i úředně ověřenou kopii rodného listu, resp. máme na to vůbec nárok?

Dle našeho názoru škola nemá nárok na předložení rodného listu resp. jeho ověřené kopie. Nevyplývá to ze žádného právního předpisu, proto by ve smyslu čl. 5 GDPR měl být zachován princip minimalizace osobních údajů. Pokud škola pochybuje o správnosti osobních údajů, měla by toto řešit primárně se zřizovatelem, který má přístup do veřejných registrů.


Advokátní kancelář Holubová akvokáti s.r.o.


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz