Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

aktualizace 19.4.2021

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souladu vydaným pokynem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu k povinné školní docházce na naší škole.

Zápis 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku.

Letošní zápis bude v souvislosti s protiepidemickými opatřeními probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole v tzv. distanční podobě a bude obsahovat povinnou formativní část zápisu, tedy předání dokumentace.

Pro zájemce nabízíme i motivační část zápisu on-line formou rozhovoru s vyučujícím 1. stupně, který bude trvat přibližně 20 minut a na který je třeba se předem přihlásit přes naše webové stránky v aplikaci Booking, najdete rozkliknutím „Zápisy On-line“. Rodiči bude následně odeslán odkaz pro připojení do jeho e-mailové adresy.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče dodatečně společné setkání zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, vyučujícími.

Postup při žádosti o přijetí

Zákonný zástupce vyplní elektronickou přihlášku v informačním systému na webu školy „Zápisy On-line“ (www.zsvysluni.cz), následně vygeneruje, vytiskne a podepíše. V řádném termínu, který je stanoven na dny od 1.4. do 14.4.2021, doručí některým z uvedených způsobů:

  1. zasláním skenu vygenerovaného formuláře e-mailem s podpisem zákonného zástupce včetně kopie rodného listu dítěte a vyplněného hodnotícího dotazníku pro rodiče k posouzení školní zralosti dítěte- vše v digitální podobě (sken, čitelná kvalitní fotografie) na adresu info@zsvysluni.cz.
  2.  zasláním formuláře poštou v listinné podobě, včetně kopie rodného listu dítěte a vyplněného hodnotícího dotazníku pro rodiče k posouzení školní zralosti dítěte - rozhodující je datum podání na poště) na adresu: ZŠ Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod,
  3. osobním podáním formuláře s podpisem zákonného zástupce včetně kopie rodného listu dítěte a vyplněného dotazníku k posouzení školní zralosti dítěte na podatelně školy po tel. domluvě u p. Steinerové (572 805 501).
  4. do datové schránky školy – gh6muvb.

Pro rodiče, kteří budou mít potíže zvládnou přihlášení v řádném termínu, bude škola přijímat žádosti o přijetí do 30.4.2021 v náhradním termínu.

Postup při žádosti o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce dodá všechny následující dokumenty:

  1. Žádost o odklad školní docházky (formulář k dispozici na stránkách školy)
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
  4. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Tyto dokumenty je třeba doručit nejpozději do 30.4.2021 opět některým z výše uvedených způsobů.

Jestliže nemáte k dispozice doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, dodejte žádost bez těchto dokumentů, přílohy doručte, jakmile je obdržíte.  Doporučujeme objednat dítěti vyšetření školského poradenského zařízení co nejdříve.

Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2021/2022 bude do prvního ročníku přijato 50 žáků.

Kritéria pro přijetí:

1. K základnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.

2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2020/2021 rozhodnutí o odkladu povinné

     školní docházky.

3. Vzhledem ke kapacitním možnostem školy není omezeno přijetí zájemců z jiných spádových obvodů.

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním kódem na webových stránkách školy a vyvěšeno na nástěnce u dveří při vstupu do budovy po termínu ukončení zápisů, nejpozději 20. dubna 2021.

Dotazy k zápisu zodpoví ředitelka školy: Dagmar Bistrá na e-mailu dagmar.bistra@zsvysluni.cz nebo na telefonu 572 805 500.


PŘI BĚŽNÉM PROVOZU...

Informace o organizaci  a průběhu zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost  o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě ( k dispozici na stránkách školy).


Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce ( formulář k dispozici  na stránkách školy), dále je nutno dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2021.

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.


Termín zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se koná ve čtvrtek 15. dubna 2021.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 19.4. 2021 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

 

Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2021/2022 bude do prvního ročníku přijato 50 žáků.

Kritéria pro přijetí:

1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.

2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2020/2021 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodůPrůběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část 

Motivační část se skládá z pohádkové cesty, kde žák plní úkoly pomocí pohybových aktivit a z rozhovoru s pedagogem. Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat přibližně 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení.© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz