Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

aktualizace 18.2.2020

Informace o organizaci  a průběhu zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2020/2021 absolvují děti narozené v období od 1.9. 2013-31.8.2014 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost  o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě ( k dispozici na stránkách školy).


Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce ( formulář k dispozici  na stránkách školy), dále je nutno dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30.4.2020​.

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.


Termín zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se koná ve čtvrtek 16. dubna 2020.

Nahradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.


Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 20.4.2019 na webových stránkách školy a  vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.


Kriteria pro přijetí

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku  přijato 50 žáků.


Kritéria pro přijetí:

1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.

2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2019/2020 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů.

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část 

Motivační část se skládá z pohádkové cesty, kde žák plní úkoly pomocí pohybových aktivit a z rozhovoru s pedagogem. Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat přibližně 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení.


Desatero pro prvňáčka Výsluňáčka

1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenuje moje maminka a tatínek.

2. Umím se  převléknout do cvičebního úboru tak, že na mě nemusí nikdo dlouho čekat.

    Umím si na tkaničce udělat mašličku.

3. Sám si uklízím hračky, knížky i pastelky na své místo.

4. Správně držím tužku, rád si maluji pastelkami nebo barvami.

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst příborem.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9. Pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci, které tam patří.