Záměr přípravné třídy
je přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky

• připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

◦ se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním ◦ se sníženou koncentrací pozornosti

◦ se sníženou koordinací pohybu

◦ s vadou řeči

◦ s grafomotorickými obtížemi

◦ se zdravotním oslabením.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí.