Specializace

Charakteristika školy

Specializujeme se na výuku cizích jazyků. V dané oblasti dosahujeme výborných výsledků v okresních, krajských i celostátních jazykových soutěžích.

Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o žáky.

Specializujeme se na výuku cizích jazyků. V dané oblasti dosahujeme výborných výsledků v okresních, krajských i celostátních jazykových soutěžích. Našim cílem je poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také aktivity ve volném čase. Žáci školy se účastní celé řady kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Pořádáme zajímavé akce v rámci školního preventivního programu.

Předností školy je stabilní a odborně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků, obsáhlé materiální vybavení. K výuce slouží 16 moderních odborných učeben, které jsou určeny pro všechny oblasti vzdělávání. Součástí školy je žákovská a učitelská knihovna. V současné době škola disponuje 100 počítači připojenými k internetu.

V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní areál, který je klidovou zónou pro některé vyučovací cíle i volný čas. V rámci sportovních aktivit využíváme atletický stadion. Škola je provozovatelem dětského dopravního hřiště. Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Každý rok zapojujeme žáky a učitele do celé řady projektů, úspěšně získáváme granty pro další rozvoj školy. Stravovací a pitný režim zajišťuje projekt Školní mléko a Ovoce do škol.

Škola se nachází v budově pavilónového typu, která byla dostavena v srpnu 1976. Do školy docházejí též žáci z několika okolních obcí. Škola spolupracuje s Katolickou základní školou a Základní školou Čtverka, které jsou v nájmu v jednom z pavilonů školy.

Základní kapacitní údaje

 • Kapacita školy: 420 žáků
 • Počet tříd: 1- 2 v každém ročníku
 • Počet odborných učeben:14
 • Kapacita školní družiny: 118
 • Počet oddělení školní družiny: 5
 • Kapacita školního klubu: 100
 • Školní klub/ počet kroužků: 17
 • Kapacita školní jídelny: 700

Odborné učebny

 • velká tělocvična,
 • gymnastický sál,
 • dvě jazykové učebny,
 • učebna rodinné výchovy a společenských věd,
 • učebna literární a hudební výchovy,
 • multimediální učebna, 
 • učebna informatiky,
 • učebna výtvarné výchovy,
 • cvičná kuchyně,
 • učebna zeměpisu,
 • žákovská knihovna,
 • učebna fyziky a chemie,
 • učebna přírodopisu,
 • dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu. 

Školní družina

Je v provozu denně od 6:30 do 8:00 hodin a od 11:40 do 16:30 hodin. Nabízí zájmové aktivity žákům 1. stupně, školní klub je její alternativou převážně pro žáky 2. stupně a pracuje se v něm jak formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou pravidelné celoroční činnosti v kroužcích. Vychovatelky školní družiny zajišťují doprovod žáků ze školy do centra města.  

Školní klub

Pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. 
Kroužky: Judo, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Příprava k přijímacím zkouškám, Keramický kroužek, Dramatický kroužek, Florbal, Basketbal, Sportovní hry, Kin ball, Atletika aj. dle zájmu žáků.    

Dopravní hřiště

Je zřízeno pro děti a žáky škol všech obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Uherský Brod. Škola zajišťuje dopravní výchovu v souladu se školními vzdělávacími programy, dopravní hřiště využívá také široká veřejnost. 

Školní jídelna

Klade důraz na zdravou výživu, využívání netradičních receptur a potravin, školní a závodní stravování poskytuje dalším 5 školským subjektům, je republikovým vítězem ve školním stravování z roku 2011.

Zapojení do projektů

Hodina pohybu navíc, Školní mléko, Ovoce do škol, Obědy pro děti, Partnerství škol Comenius, Edison, Blended Learning, Čtenářské kluby, Humanitární hnutí „Stonožka – na vlastních nohou“.

 • Virtuální prohlídka

Vlajka Německa

Merkmale der Schule

Wir sind spezialisiert auf das Erlernen von Fremdsprachen. In diesem Bereich erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse in Bezirks-, Kreis- und landesweiten Sprachwettbewerben.

Die Schule ist eine komplette Grundschule mit umfassender Betreuung der Schüler.


Wir sind spezialisiert auf das Erlernen von Fremdsprachen. In diesem Bereich erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse in Bezirks-, Kreis- und landesweiten Sprachwettbewerben. Unser Ziel ist es, den Kindern neben qualitativ hochwertigem Unterricht auch Freizeitaktivitäten anzubieten. Die Schüler nehmen an einer Vielzahl von Kultur- und Erziehungsprogrammen, Sportwettbewerben und Olympischen Spielen teil. Wir organisieren interessante Veranstaltungen im Rahmen des Schulpräventionsprogramms.
Der Vorteil der Schule ist ein stabiles und fachlich qualifiziertes Team von Lehrkräften, umfangreiche materielle Ausstattung. Zum Unterricht dienen 16 moderne Berufsklassenräume, die für alle Bildungsbereiche bestimmt sind. Bestandteil der Schule ist die Schüler- und Lehrerbibliothek. Derzeit verfügt die Schule über 100 Computer, die mit dem Internet verbunden sind.
In unmittelbarer Nähe kümmern wir uns um das Naturareal, das eine Ruhezone für einige Unterrichtsziele und freizeitist. Im Rahmen der Sportlichen Aktivitäten nutzen wir das Sportstadion. Die Schule ist betreiber eines Kinderverkehrsplatzes. Schüler und Mitarbeiter der Schule haben die Möglichkeit, sich täglich am Schultag in der Schulkantine mit dem Angebot von zwei Hauptmahlzeiten und dem Schwerpunkt auf gesunder Ernährung zu ernähren. Jedes Jahr beziehen wir Schüler und Lehrer in eine Vielzahl von Projekten ein und erhalten erfolgreich Zuschüsse für die weitere Entwicklung der Schule. Das Verpflegungs- und Trinkregime wird durch das Schulmilch- und Schulobstprojekt sichergestellt.
Die Schule befindet sich in einem Pavillon-Gebäude, das im August 1976 erbaut wurde. In die Schule gehen auch Schüler aus mehreren umliegenden Gemeinden. Die Schule arbeitet mit der Katholischen Grundschule und der Grundschule Čtverka zusammen, die in einem der Pavillons der Schule vermietet werden.

 

Grundlegende Kapazitätsdaten:

 • Kapazität der Schule: 420 Schüler
 • Anzahl der Klassen: 1-2 in jedem Jahrgang
 • Anzahl der Fachklassen:14
 • Kapazität der Schulgemeinschaft: 118
 • Anzahl der Abteilungen der Schulgemeinschaft: 5
 • Kapazität des Schulclubs: 100
 • Schulclub/ Anzahl der Kreise: 17
 • Kapazität der Schulkantine: 700

Fachklassenzimmer:

 • große Turnhalle,
 • Gymnastiksaal,
 • zwei Sprachklassen,
 • Klassenraum für Familienbildung und Sozialwissenschaften,
 • Literatur- und Musikunterricht,
 • Multimedia-Klassenzimmer, 
 • Informatikunterricht,
 • Unterricht in Kunsterziehung,
 • Übungsküche,
 • Geographieunterricht,
 • Schülerbibliothek,
 • Unterricht in Physik und Chemie,
 • Unterricht in Naturwissenschaften,
 • Werkstatt für Metall- und Holzproduktion. 

https://zsvysluni.cz/zakladni-skola/odborne-ucebny/

 

Die Schulgemeinschaft:

Es ist täglich von 6:30 bis 8:00 Uhr und von 11:40 bis 16:30 Uhr in Betrieb. Es bietet Interessensaktivitäten für Schüler der 1. Klasse an, der Schulclub ist ihre Alternative vor allem für Schüler der 2. Klasse und wird sowohl in Form von unverbindlichen Angebotsaktivitäten als auch in Form von regelmäßigen ganzjährigen Aktivitäten in Denkern betrieben. Die Erzieherinnen der Schulgemeinschaft sorgen für die Begleitung der Schüler von der Schule ins Stadtzentrum.

https://zsvysluni.cz/skolni-druzina/ und https://zsvysluni.cz/skolni-klub/

 

Schulclub:

Er arbeitet in verschiedenen Freizeitaktivitäten der Schüler nach dem Zeitplan der ganzen Arbeitswoche. der Ring Judo, Übungen aus der Mathematik, Übungen aus der tschechischen Sprache, Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen, Keramikring, Dramatischer Ring, Florbal, Basketball, Sportspiele, Kin ball, Leichtathletik u.a. je nach Interesse der Schüler.  

https://zsvysluni.cz/skolni-klub/

 

Verkehrsspielplatz:
Es ist für Kinder und Schüler von Schulen aller Gemeinden eingerichtet, die unter die Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich Uherský Brod fallen. Die Schule stellt die Verkehrserziehung im Einklang mit den Schulbildungsprogrammen sicher, der Verkehrsspielplatz wird auch von der breiten Öffentlichkeit genutzt.  

https://www.zsvysluni.cz/dopravni-hriste


Schulesszimmer:
Es legt Wert auf gesunde Ernährung, die Verwendung von nicht-traditionellen Rezepten und Lebensmitteln, Schul- und Rennverpflegung bietet weitere 5 Schulsubjekte, ist der republikanische Sieger in der Schulverpflegung aus dem Jahr 2011.

https://www.zsvysluni.cz/skolni-jidelna


Einbindung in Projekte:
Zusätzliche Bewegungsstunde, Schulmilch, Schulobst, Mittagessen für Kinder, Schulpartnerschaften Comenius, Edison, Blended Learning, Leseclubs, Humanitäre Bewegung „Stonožka – auf eigenen Beinen“.

Anglická vlajka

Připravujeme...

Ukrajinská vlajka

Připravujeme...