2013 - Kde je vůle, tam je cesta

Realizace: 1.1. – 31.12. 2013

Přidělená dotace: 350.000,-Kč

Naše škola připravila projekt pro 5 spolupracujících základních škol, z nichž 2 jsou plně organizované a 3 jsou neúplné - pouze s 1. stupněm. Projekt byl zacílen na předcházení negativním jevům ve školní společnosti, jako jsou agrese, šikana, rasismus a kriminalita. V průběhu celého roku byli žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a budování pozitivních mezilidských vztahů. V rámci tohoto projektu jsme realizovali různé činnosti, certifikovaný dlouhodobý program primární prevence, adaptační pobyt žáků na začátku 6. ročníku a zřídili jsme pozici školní psycholožky.


Program primární prevence

Program je určen pro žáky obou stupňů ZŠ všech zapojených škol, který respektoval věkové zvláštnosti žáků 1. a 2. Stupně. Tento program provázel žáky v průběhu dvou školních let: 2012-2013 a 2013-2014 v rámci tří dvouhodinových bloků realizovaných společností Madio v každé zapojené třídě. Byl připraven jako dlouhodobý a pokračujeme v něm v kalendářním roce 2014. Program (cyklus 5 let) je zaměřený na primární prevenci rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Mezi hlavní témata programů napříč ročníky patřilo posilování pozitivního sociálního klimatu a budování pozitivních mezilidských vztahů ve školní třídě, budování zdravého žebříčku hodnot, problematika návykových látek byla tematickou součástí začleněnou citlivě ve vyšších ročnících školy.

PaedDr. Dagmar Bistrá


Adaptační kurz -  září 2013

Tři dny naplněné programem - každý si mohl vyzkoušet svou dovednost, schopnost být týmovým hráčem, svou statečnost, obratnost, rychlost, ověřit si své smysly ve tmě, předvést se jako výtvarník i herec, výborně se pobavit a všichni se pořádně poznat jinak než ve školním prostředí. To vše pod vedením úžasného Madia, což je "krycí název" pro vynikající mladé dámy Gabrielu Šustkovou, Moniku Novákovou, Janu Pláškovou. Kdo chce o nich vědět víc, ať se podívá na www.madio.cz.

Mgr. Stanislava Chernelová


Školní psycholožka

Činnosti realizované na základní škole jsou velmi různorodé a pokrývají celé spektrum náplně práce školního psychologa. Velká část podnětů k intervencím přichází od pedagogů, kteří mají možnost využít konzultací k práci s třídním kolektivem i jednotlivými žáky. Práce s žáky má podobu individuálních konzultací, a to jak jednorázových, tak opakovaných, kdy žáci přicházejí pravidelně. Mezi tématy konzultací se objevují: problémové situace v kolektivu, obtíže s učením, přetížení apod. Práce s třídními kolektivy je zaměřena na zjištění skupinové dynamiky a následnou podporu jejich vzájemných vztahů. Spolu s pedagogy a také samotnými žáky přemýšlíme nad možnostmi zlepšení atmosféry. Žáci 9. ročníků si v rámci profesního poradenství mohou vyzkoušet své předpoklady a schopnosti. Velká část této možnosti využívá a potom buď samostatně, nebo v doprovodu rodičů přichází na konzultaci k jejich budoucímu povolání a volbě vzdělávací cesty. Možnosti poradenských rozhovorů využívají také rodiče k ujasnění si výchovných a vzdělávacích postupů a získání inspirace pro zvládání někdy náročných situací s dětmi.

PhDr. Mgr. Ivana Marášková