Vzdělávací program Začít spolu

O  programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Držitel licence a práv na šíření programu Začít spolu je Step by Step ČR, o.p.s. Tato organizace je součástí mezinárodní sítě ISSAInternational Step by Step Association.


Základní principy programu Začít spolu

Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.

Orientujeme se na dítě - nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.

Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.

Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.


Průběh dne ve třídě s programem Začít spolu

1. Ranní kruh 20-30min

  • Společné setkávání, sdílení
  • Seznámení s plánem dne

2. Společná práce 60-90 min

  • Řízená výuka
  • Výuka především český jazyk a matematika

3. Práce v centrech 60-90 min

  • Práce ve skupinách
  • Rozvoj tvořivosti, myšlení, praktické činnosti
  • Centra aktivit čtení, matematika, psaní, ateliér, pokusy a objevy, relaxace a hry

4.  Hodnotící  kruh 20-30 min

  • Prezentace výsledků práce
  • Hodnocení dne
  • Sebehodnocení

                        Ve školním roce 2016/20107 zařadila naše škola do 1. ročníku ve třídě I.A vzdělávání podle principů vzdělávacího programu Začít spolu. Do této první třídy nastoupilo 13 dětí, které se postupně adaptovaly na školní prostředí a od samotného začátku se cíleně začaly rozvíjet jejich schopnosti spolupracovat, nést zodpovědnost za svou práci. Hojně jsme také využívali různé metody sebehodnocení, každý den začínali v komunitním kruhu, rozvíjeli vzájemné vztahy a důvěru.

                        Na konci první třídy jsme začali pracovat v centrech aktivit – děti již byly připravené samostatně si organizovat svou práci, rozdělit si role ve skupině a sebehodnotit si svou práci.
V tomto duchu jsme pracovali i ve druhé třídě. Centra aktivit jsme pravidelně zařazovali zhruba 1-2x za měsíc. Většinou jsme tak do tematického bloku zabalili zajímavé téma, které nám pak prolínalo skupinovými pracemi v centru matematiky, českého jazyka, pokusů a objevů a ateliéru. Děti pracovaly každý den po velké přestávce 1-2 vyučovací hodiny v jednom centru, během týdne tak prošly všemi centry. V centru na ně čekaly písemné pokyny, kterými se řídily, rozdělily si role a na konci svou práci v centru zhodnotily a dle zadání a tématu někdy prezentovaly také výsledky své práce.
                        V tomto školním roce 2018/2019 se z malé třídy stala spojením 2.A a 2.B třída větší a i když v něčem je spojení přínosem (děti měly své kamarády od začátku i v sousedních třídách a teď jsou si konečně blíž), vrátili jsme se trochu na začátek v tom, že se učíme znovu pracovat efektivně ve skupinách (chápat, že každý má svůj podíl a svou zodpovědnost na práci), stále hodně využíváme metod založených na kooperaci (spolupráci) dětí a vzájemném učení. Toto se velmi osvědčilo, protože děti se nejlépe učí od svých vrstevníků, mnohdy si dokáží formulace učitele převést do jednoduššího jazyka, díky kterému to spolužákům lépe vysvětlí a pomůžou chápat. Ve třetí třídě jsme si také výuku matematiky zpestřili metodou prof. Hejného.
                        Od první třídy považuji za důležité pilíře naší práce vytváření pravidel směrem od dětí a  následnou celoroční práci s pravidly, budování příjemného klimatu třídy a vzájemné důvěry a také schopnost sebehodnocení – znát své možnosti, své silné i slabé stránky a dokázat je využít pro svůj další rozvoj.

                         Program Začít spolu se mi velmi osvědčil a je mi sympatický i tím, že mi dává pestrou nabídku nástrojů, jak se třídou pracovat, ale zároveň velkou svobodu ve výběru z těchto nástrojů (každá třída je jiná, každý učitel je jiný, a proto si z toho celku vybere ty prvky, které jemu a jeho třídě nejlépe vyhovují).
                                                                                      Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz