Větrník

Od roku 2010 pracuje na naší škole kroužek romských dětí Větrník, který byl financován z programu na podporu integrace romské komunity ve Zlínském kraji. Kroužek se snaží napomoct morálně-volní výchově dětí z nepodnětného prostředí a jejich zapojení do běžného života vrstevníků, dále na prevenci před diskriminací společnosti a nabízí rodičům pomoc a spolupráci při výchově jejich dětí, při komunikaci se školou a spolupracujícími institucemi, např. odborem soc. věcí.

Vedoucím kroužku je paní Dana Janů, asistentka pro děti se sociálním znevýhodněním.

Cílem kroužku je zapojení dětí romského původu do pravidelné zájmové činnosti a účasti na nabídkových akcích školy. Rozvoj jejich dovedností z oblasti pracovní, výtvarné, hudební či sportovní, získání návyků na systematickou práci ve škole, hodnotné volno-časové náplni dětí ale i k úspěšnějšímu zvládání školních povinností. Seznamování se se společenským životem a jejich aktivní zapojení do běžného života.

Děti přichází pravidelně každé pondělí a 3 hodiny tráví v prostorách klubu při nejrůznějších činnostech.