Řád školní družiny


Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště


Vnitřní řád školní družiny1.         Práva a povinnosti žáků školní družiny a jejich zákonných zástupců


1. 1. Práva žáků

Žák má právo:

Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

Na odpočinek po vyučování a dodržení základních psychohygienických podmínek.

Na účast na zájmovém vzdělání.

Na svobodu myšlení a projevu.

Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Na seznámení s předpisy vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti v družině.

Respektování jeho soukromého života a života jeho rodiny.


1. 2. Povinnosti žáků

Žák má povinnost:

Chovat se k ostatním tak, aby nedošlo k žádné formě diskriminace a násilí.

Dodržovat vnitřní řád školní družiny.

Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, s nimiž byl seznámen.

Respektovat a plnit pokyny pedagogických pracovníků.

Chodit do školní družiny dle zápisního lístku.

V případě, že má odejít jinak, než bylo uvedeno v zápisním lístku, předložit vychovatelce písemné sdělení zákonného zástupce.

Zacházet s vybavením školní družiny šetrně.

Udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku.

Cenné věci uchovávat v šatní skříňce nebo u vychovatelky.


Žák nesmí:

Nosit do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

Pořizovat nahrávky (audio, video nebo foto) bez svolení vychovatelky.

Opouštět školní družinu bez vědomí vychovatelky.


1. 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) mají právo na veškeré informace týkající se žáka i činnosti školní družiny.

Žáky přihlašují zákonní zástupci řádně vyplněným zápisním lístkem.

ZZ omlouvají žákovu nepřítomnost ve ŠD a sdělují žákův výjimečný čas odchodu ze školní družiny písemnou formou.

K ukončení docházky žáka během školního roku je nutné písemné odhlášení ZZ.2.         Provoz a vnitřní režim školní družiny, přihlašování a odhlašování

           

            2. 1. Provozní doba školní družiny


            ranní provoz               – pondělí až pátek od 6:15 do 8:00 hod

odpolední provoz        - pondělí až pátek od 11:40 hod do 16:30 hod


2. 2. Vnitřní režim

Před začátkem vyučování doprovází vychovatelka žáky při přechodu do školní třídy,

po ukončení vyučování doprovázejí žáky do školní družiny vyučující.

V zájmu nenarušování družinových činností a plného vyžití žáků v nabídkových aktivitách, je doporučeno odcházet z družiny nejdříve po 14:30 hod.

Vychovatelky konají dozory ve všech prostorách družiny. V době krátkodobé např. hygienické nepřítomnosti vychovatelky jsou žáci pod dohledem jiné vychovatelky.

Na kroužky a doučování budou žáci uvolňováni podle potřeby. Za bezpečnost žáků při přechodu na tyto aktivity zodpovídá jejich vedoucí. Při přechodu žáků z prostor školní družiny na jiná místa pro aktivity (tělocvična, zahrada, dopravní hřiště, stadion atd.) je za bezpečnost žáků zodpovědná vychovatelka. Pitný režim žáků je zajištěn v době odpoledního provozu školní družiny.

Na základě požadavků ZZ je školní družina schopna zajistit doprovázení žáků po 15:30hod do středu města.

Není-li žák, kterého obvykle pravidelně odvádí ZZ nebo jiná pověřená osoba do konce provozní doby vyzvednut z ŠD, setrvá s vychovatelkou v školní družině. Při opakování takového nezodpovědného jednání ze strany rodičů bude celá záležitost řešena s vedením školy a odborem sociálních věcí MÚ.

Příspěvek ZZ na provoz školní družiny je stanoven dle platného předpisu školy. Platba je rozdělena do dvou stejných částek, každou z nich je nutné uhradit bezhotovostním stykem nejpozději do 15. dne druhého měsíce příslušného pololetí. V případě sourozenců je u mladšího z nich snížena splátka za každé pololetí o polovinu. V odůvodněných případech lze částku z rozhodnutí ředitelky školy zcela prominout.2. 3. Přihlašování žáků do školní družiny a odhlašování

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Žáky přihlašují ZZ zápisním lístkem. Přednost mají žáci nižších ročníků a žáci s nejdelším pravidelným denním pobytem ve ŠD. Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Za velmi závažné výchovné přestupky či neplacení školného může ředitelka školy žáka na návrh vedoucí vychovatelky vyloučit ze ŠD.


           

3.         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků


            3. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:

Žáci se chovají při pobytu ve školní družině, ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných osob.

Každé poranění, úraz či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo při činnostech organizovaných školní družinou mimo prostory školní družiny, žáci ihned ohlásí vychovatelce.

Vychovatelky vedou důsledně žáky ke správným hygienickým návykům (po WC, před jídlem, po pobytu venku apod.).

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, ponižování a omezování osobní svobody jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu ŠD.


4.         Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků:

Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školní družiny šetrně, v případě úmyslného poškození budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

Každé poškození majetku nebo závadu nahlásí žák vychovatelce.

Prostory školní družiny udržují žáci v čistotě a pořádku.

Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.


Platnost dokumentu od 1.9. 2017


Školní vzdělávací program školní družinyŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ DRUŽINY


Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště


Vypracovala: Romana Schusterová                         Schválila: PaedDr. Dagmar Bistrá

vedoucí vychovatelka                                             ředitelka školy


Platnost dokumentu od 1. 9. 2019


Obsah

1. Identifikační údaje                                                                                                       

2. Charakteristika školní družiny                                                                              

3. Cíle zájmového vzdělávání                                                                                  

4. Formy zájmového vzdělávání                                                                                

5. Obsah zájmového vzdělávání                                                                                       

5.1 Oblast Člověk a jeho svět                                                                                         

5.1.1 Místo, kde žijeme                                                                                         

5.1.2 Lidé kolem nás                                                                                             

5.1.3 Lidé a čas                                                                                                     

5.1.4 Rozmanitost přírody                                                                                     

5.1.5 Člověk a jeho zdraví                                                                                    

5.2 Oblast Umění a kultura                                                                                             

5.3 Oblast Člověk a svět práce                                                                                        

6. Časový plán zájmového vzdělávání                                                                       

7. Podmínky přijímání dětí do školní družiny                                                            

7.1 Přihlašování a odhlašování                                                                                         

7.2 Stanovení výše úplaty ve družině                                                                              

8. Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření    

9. Materiální a personální podmínky ve školní družině                                            

9.1 Materiální podmínky                                                                                                    

9.2 Personální podmínky                                                                                                   

10. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví                                                             

10.1 Psychosociální podmínky                                                                                         

11. Ekonomické podmínky                                                                                           

11. Závěr                                                                                                                           


 1. Identifikační údaje


Školní družina při Základní škole Na Výsluní, Uherský Brod


Adresa školy:                           Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

Vedoucí vychovatelka:              Romana Schusterová

Kontakty:                                  telefon: 572 805 515

                                               e-mail:  romana.schusterova@zsvysluni.cz

                                               web:     www.zsvysluni.cz


 1. Charakteristika školní družiny

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně vzdělávací. Umožňuje žákům různorodé vyžití v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. Má důležitou roli při prevenci sociálně patologických jevů, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy a je významným partnerem rodiny a školy. Činnost školní družiny a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času a řídí se požadavky psychohygieny.

Náplň práce je vždy pestrá a žáci mají možnost si vybrat, co je baví a zajímá. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený, při všech složkách výchovně vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem žáků, nepřetěžujeme je, nenutíme k práci za každou cenu. Vždy se snažíme najít náhradní řešení vzhledem k jejich povaze, fyzickým schopnostem a zálibám.

ŠVP školní družiny navazuje na vzdělávací program školy.


 1. Cíle zájmového vzdělávání
 • vytváření pohody ve školním prostředí
 • respektování osobnosti žáka, odlišností jedinců, partnerství
 • zdravý životní styl a smysluplné využívání volného času
 • komunikativní a sociální dovednosti
 • schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám
 • pozitivní city žáka ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
 • rozvoj osobnosti každého žáka s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti
 • základy estetických dovedností
 • pohybové dovednosti, fyzická zdatnost
 • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
 • ochrana žáků před zbytečnými stavy napětí
 • vyrovnávání se s konfliktními situacemi

Zájmové vzdělávání je zaměřeno na získávání kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny:

1. Kompetence k učení

 • vedeme žáky k radosti z poznávání
 • vedeme žáky k práci s informacemi, pozorování, vyvozování a porovnávání výsledků
 • vedeme žáky k práci s chybou
 • zadáváme žákům úkoly vedoucí k samostatné práci
 • vedeme žáky k sebehodnocení
 • vedeme žáky k myšlení v širších souvislostech, k propojování získaných vědomostí
 • vedeme žáky k systematickému, cílevědomému a smysluplnému učení
 • vedeme žáky ke kritickému myšlení

2. Kompetence k řešení problémů

 • vedeme žáky k řešení problémových situací a úkolů a pomáháme jim
 • vedeme žáky k odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • vedeme žáky jak k samostatnému řešení problému, tak k týmové spolupráci
 • učíme žáky porozumět danému problémovému úkolu před zahájením jeho řešení
 • vedeme žáky poznávání, že vyhýbání se problémům nevede k cíli
 • vedeme žáky k překonávání překážek a k dokončování započaté činnosti

3. Kompetence komunikativní

 • vytváříme podmínky pro otevřený prostor a komunikaci
 • vedeme žáky k základním komunikačním pravidlům (naslouchání, respektování, asertivní jednání…)
 • klademe důraz na adekvátní verbální i neverbální vzájemnou komunikaci žáků
 • vedeme žáky ke kultivovanému projevu
 • vedeme žáky ke komunikaci s vrstevníky i dospělými
 • učíme žáky diskutovat a promlouvat na veřejnosti
 • vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků

4. Kompetence sociální a interpersonální

 • učíme žáky plánovat, organizovat, řídit a hodnotit
 • povzbuzujeme pozitivní stránky žákovy osobnosti
 • usměrňujeme negativní projevy žákovy osobnosti
 • umožňujeme žákům zažít úspěch a zvládnout případný neúspěch
 • učíme žáky přijímat různé role ve skupině
 • klademe důraz na citový prožitek žáka a empatii
 • podporujeme rozvoj sebedůvěry
 • vytváříme s žáky pravidla pro práci v týmu a vedeme je k jejich respektování
 • rozvíjíme u žáků ohleduplnost a úctu k životu

5. Kompetence občanské

 • učíme žáky základním prvkům demokracie a pochopení jejího smyslu
 • učíme respektovat práva a dodržovat povinnosti
 • učíme vážit si historického dědictví a kulturních hodnot
 • vedeme žáky k ochraně zdraví a tvorbě zdravého životního prostředí
 • respektujeme individuální odlišnosti, kulturní rozdíly a náboženská vyznání
 • vytváříme prostor pro pochopení nutnosti mezinárodní spolupráce

6. Kompetence k trávení volného času

 • seznamujeme žáky se smysluplným využíváním volného času
 • rozvíjíme zájmy žáků v organizovaných i individuálních činnostech
 • učíme žáky kompenzovat stresové situace a jednostranné zátěže vhodnou činností
 • učíme žáky odmítnout nevhodné nabídky na trávení volného času

 1. Formy zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami:

 • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (dle týdenní skladby)
 • příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou činností (akce obou oddělení, akce pro rodiče, akce školních družin v rámci okrsku, návštěvy různých objektů a zařízení, spaní ve družině)
 • využitím nabídky spontánních činností (při pobytu žáků ve družině před vyučováním, po obědě, při pobytu na školní zahradě)

5. Obsah zájmového vzdělávání

 1. Oblast Člověk a jeho svět

Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami a jevy. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Tato oblast je členěna do pěti tematických okruhů:

 1. Místo, kde žijeme:

Náš domov

 • vyprávíme si o životě naší rodiny
 • kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas
 • stavíme si (z kostek, stavebnic, krabic…) ideální dům, v němž bychom chtěli bydlet

Naše škola

 • orientujeme se ve školní budově a družině
 • seznamujeme se s řádem školní družiny, provozem školy a školní jídelny
 • seznamujeme se se základy stolování
 • zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole a družině hezké, co bychom rádi změnili
 • zdobíme školní družinu vlastními výtvory
 • povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů
 • zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy, v jízdě dovednosti na koloběžce a kole

Naše město

 • poznáváme okolí školy
 • seznamujeme se s významnými objekty ve městě formou návštěv (knihovna, městský úřad, muzeum, městská policie, kulturní dům)
 • učíme se, jak se zachovat, kdybychom se ztratili
 • seznamujeme se s historií města na vycházkách s výkladem, besedami s projekcí obrázků
 • čteme si pověsti našeho regionu, besedujeme o lidových tradicích a zvycích
 • stavíme město z kostek

5.1.2     Lidé kolem nás:

 • učíme se rozlišovat blízké příbuzenské vztahy v rodině
 • poznávat role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 • povídáme si o rodině – kreslíme rodinné příslušníky, povídáme si o tom, co pro nás znamenají, čím se zabývají a co pro nás dělají
 • vyrábíme dárky pro radost druhých (k Vánocům, ke Dni matek, narozeninám)
 • osvojujeme si zásady společenského chování a vzájemné úcty
 • sestavujeme pravidla soužití v družině
 • vyprávíme si o nejlepších kamarádech, povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád a spolužák
 • rozlišujeme kladné a záporné vlastnosti
 • rozlišujeme různé pocity a nálady (pantomima, situační hry)
 • cvičíme naše smysly a vyprávíme si o životě lidí s různými handicapy
 • zkoušíme různé činnosti s omezením funkce určitého smyslu (sluchové hry, hmatové…) nebo funkce nohou a rukou
 • hrajeme si a učíme se správně oslovovat, zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • známe a nezapomínáme na „kouzelná slovíčka“ (děkuji, prosím, omlouvám se)

5.1.3     Lidé a čas

 • vyprávíme si o zásadách pravidelného režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu
 • společně plánujeme akce školní družiny
 • povídáme si na téma - jak jsem trávil víkend, prázdniny, malujeme zážitky
 • tvoříme kalendáře, zkoušíme odhadovat čas
 • vážíme si volného času i času druhých, hledáme, co nás o čas okrádá a čím zdržujeme sebe, rodiče, kamarády
 • prohlížíme si fotografie – pozorujeme, jak se měníme (zkoušíme se poznávat podle starších fotografií)
 • povídáme si o tom, jak vznikají věci a stroje a jak pracují, čteme z naučných encyklopedií
 • slavíme a oslavujeme – hlídáme jmeniny, narozeniny dětí, svátky a významné dny v kalendáři (Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den matek, Den dětí…)
 • vnímáme kouzelný čas adventu a Vánoc (vyprávíme si o vánočních zvycích, připravujeme vánoční výzdobu a dárečky pro blízké, čteme vánoční příběhy, učíme se koledy)
 • seznamujeme se s proměnami způsobu života v minulosti a přítomnosti (četbou, vyprávěním pamětníků)
 • vnímáme střídání ročních období a zdobíme prostory družiny výrobky k danému období

5.1.4     Rozmanitosti přírody

 • na vycházkách a pobytu na školní zahradě pozorujeme změny v přírodě, poznáváme život zvířat
 • čteme si o přírodě a jejích proměnách v přírodovědných encyklopediích, časopisech, knihách
 • učíme se písničky a básničky s přírodní tematikou
 • kreslíme, malujeme, modelujeme, tvoříme svá oblíbená zvířata (i z přírodních materiálů, které jsme nasbírali)
 • besedujeme o ročních obdobích, pranostikách pro jednotlivé dny a měsíce
 • pozorujeme hmyz a rostliny pod lupou, provádíme jednoduché pokusy
 • vyprávíme si o domácích zvířatech a o jejich chovu
 • pečujeme o květiny, pozorujeme klíčení semínek
 • učíme se rozeznávat různé druhy stromů a rostlin… - vědomosti procvičujeme při didaktických hrách, přírodovědných kvízech a soutěžích
 • pomáháme lesním zvířatům a ptákům přežít zimu – sbíráme kaštany, pečujeme o krmítka
 • vedeme děti k aktivnímu podílu na ochraně životního prostředí (třídění odpadu, šetření vodou)
 • upevňujeme pravidla chování v přírodě
 • povídáme si o možném nebezpečí ve volné přírodě (oheň, bouřka, povodeň)

5.1.5     Člověk a jeho zdraví

 • ujasňujeme si hygienické návyky a zásady
 • dbáme na pitný režim
 • povídáme si o tom, jak předcházet úrazům – hrajeme si na lékaře
 • odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční jehly na hřišti, neznámé nápoje, bonbony od cizích lidí apod.)
 • předvádíme a procvičujeme si, jak se máme chovat na ulici, v dopravních prostředcích, při jízdě na kole, bruslích, lyžích i při pobytu na koupališti, abychom se vyhnuli úrazu
 • učíme se zásadám první pomoci, jak přivolat pomoc (jak oznámit úraz, telefonní čísla hasičů, policie, první pomoci)
 • co nejvíce pobýváme venku – na školní zahradě, sportovním hřišti, dopravním hřišti
 • hrajeme pohybové hry, hry s míči a dalším náčiním
 • připravujeme sportovní odpoledne a sportovní víceboje
 • připravujeme se na sportovní olympiádu
 • využíváme průlezky na školní zahradě a připravujeme překážkové dráhy
 • rozvíjíme pohybové aktivity žáků v rámci projektu „Hodina pohybu navíc“
 1. Oblast  Umění a kultura

      Umění a kultura tvoří neoddělitelnou součást lidské existence i každodenního života. V tvůrčích činnostech vytváří tato oblast prostor pro zúročení osobních zkušeností žáků, hledání a nalézání různorodých prostředků pro vlastní vyjádření, poznávání zákonitostí umělecké tvorby a vytváří předpoklady pro aktivní zapojování se do uměleckého procesu.

 • povídáme si o nejoblíbenějších knížkách, o pořadech v televizi, v rozhlase, diskutujeme o filmových hrdinech, kreslíme pohádkové postavy, vyrábíme leporela
 • vyrábíme loutky, dramatizujeme jednoduché pohádky
 • navštěvujeme místní muzeum a výstavy
 • pořádáme mikulášskou a vánoční besídku – učíme se koledy, básničky
 • seznamujeme se s pranostikami na jednotlivé měsíce
 • připravujeme se na soutěž v recitaci a ve zpěvu lidových písní
 • seznamujeme se s lidovými zvyky
 • zpíváme a tančíme – učíme se jednoduché taneční variace, hrajeme hudebně pohybové hry
 • posloucháme hudební nahrávky a pohádky na CD
 • hrajeme si se slovíčky – učíme se jazykolamy
 • pomocí říkadel a básniček cvičíme rytmus a melodii jazyka
 • vyprávíme si příběhy ze života
 • pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity
 • seznamujeme se a opakujeme se pravidla slušného chování na veřejnosti, cvičíme se ve správném stolování
 • pravidelně obměňujeme výzdobu školní družiny a hlavní chodby školy – výrobky dětské tvořivosti
 • rozvíjíme fantazii, estetické cítění – seznamujeme se s různými výtvarnými technikami, experimentujeme s barvou, modelujeme

5.3      Oblast Člověk a svět práce

Tato oblast postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad a bezpečnosti a hygieny při práci.

 • vytváříme předměty z tradičních i netradičních materiálů, využíváme i odpadový materiál
 • seznamujeme se s novými pracovními postupy a návyky – např. správná manipulace s nůžkami, šetření materiálem, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci a úklidu po ukončení rukodělných činností
 • seznamujeme se s tradičními řemesly
 • zveme si na besedy odborníky z různých profesí
 • tvoříme výrobky z nasbíraných přírodnin
 • rozvíjíme tvořivost, trpělivost, pečlivost, cit pro materiál, estetické a prostorové cítění
 • pořádáme pracovní dílničky – podzimní, adventní a velikonoční
 • pracujeme se stavebnicemi plošnými, prostorovými i konstrukčními
 • sestavujeme modely
 • připravujeme pokrmy ze sezonního ovoce či zeleniny
 • pečeme drobné vánoční cukroví
 • pečeme jednoduché moučníky


6. Časový plán zájmového vzdělávání

Časový plán zájmového vzdělávání je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu: obsahuje výběr možných činností, ze kterých budou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků v oddělení. Zájmové vzdělávání je uskutečňováno ve dnech školního vyučování v době od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.40 do 16.30 hod. V době vedlejších prázdnin je zájmové vzdělávání uskutečňováno dle rozhodnutí ředitelky školy na základě zájmu rodičů.

Září

 • seznamujeme se s řádem školní družiny, společně vytváříme pravidla jednotlivých oddělení
 • nové kamarády poznáváme pomocí seznamovacích her
 • seznamujeme se se základy stolování
 • povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů
 • seznamujeme se se Světluškou a životem nevidomých spoluobčanů
 • navštěvujeme dopravní hřiště a seznamujeme se s pravidly pro chodce a cyklisty
 • učíme se poznávat dopravní značky

Říjen

 • připravujeme dobroty ze sezonního ovoce
 • pozorujeme změny v přírodě v okolí školy
 • využíváme přírodniny a listy na pracovní a výtvarné činnosti
 • seznamujeme se s hnutím Na vlastních nohou STONOŽKA
 • připravujeme podzimní dílničky pro rodinné příslušníky žáků
 • připravujeme se na recitační soutěž naší ŠD

Listopad

 • nejlepší recitátoři naší školní družiny se představí na okrskové recitační soutěži školních družin
 • své poznatky o podzimní přírodě si ověřujeme v podzimních kvízech
 • nacvičujeme říkanky, básničky a písničky na Mikuláše
 • připravujeme adventní dílničky pro rodinné příslušníky žáků
 • zdobíme prostory družiny a školní chodby zimními výtvory
 • nacvičujeme vystoupení na vánoční akademii školy

Prosinec

 • přivítáme Mikuláše s jeho družinou
 • vystoupíme se svým programem na vánoční akademii školy
 • pečeme vánoční cukroví
 • seznamujeme se s vánočními zvyky a obyčeji
 • učíme se koledy a písničky s vánoční tematikou na posezení u vánočního stromečku
 • děláme si kouzelné odpoledne u vánočního stromečku
 • vyrábíme přáníčka pro správní pracovníky školy a školní jídelny

Leden

 • připravujeme se na okrskový turnaj ve florbalu
 • účastníme se okrskového florbalového turnaje (dle možností)
 • vytváříme práce se zimní tematikou
 • vyprávíme si o zimních sportech
 • podle sněhových podmínek chodíme bobovat a hrát hry na sněhu
 • učíme se lidové písně z našeho regionu

Únor

 • vyprávíme si o tom, jak předcházet nemocem a nachlazení
 • seznamujeme se s tradicí fašanku
 • chystáme se na družinový karneval, vyrábíme škrabošky a karnevalovou výzdobu
 • povídáme si o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • účastníme se okrskové výtvarné soutěže Paletka

Březen

 • připravujeme se na okrskovou přehlídku zpěváčků lidových
 • zúčastňujeme se okrskové přehlídky zpěváčků lidových písní školních družin Brodský zpěváček
 • vytváříme výrobky s jarní tematikou
 • kreslíme a malujeme jarní motivy
 • vyprávíme si o velikonočních tradicích
 • zdobíme kraslice
 • chystáme velikonoční dílničky pro rodinné příslušníky žáků
 • pozorujeme změny v přírodě
 • učíme se písničky s jarní tematikou

Duben

 • navštěvujeme dopravní hřiště
 • učíme se pravidla pro chodce a cyklisty
 • poznáváme dopravní značky
 • připravujeme se na okrskovou dopravní soutěž školních družin
 • účastníme se okrskové dopravní soutěže školních družin
 • hovoříme o ochraně životního prostředí, třídíme papír a plasty
 • vyrábíme drobnosti z odpadového materiálu
 • připravujeme se na rej čarodějnic

Květen

 • připravujeme vystoupení na akademii školy
 • vyrábíme přáníčka pro maminky
 • vyprávíme si o maminkách a jejich práci v rodině
 • chodíme sportovat na stadion, učíme se správně běhat na 50m, házet kriketovým míčkem a skákat do dálky
 • účastníme se okrskové atletické olympiády

Červen

 • Den dětí oslavíme při zábavném soutěžení
 • učíme se základy první pomoci
 • povídáme si o letních sportech
 • povídáme si o nebezpečí a nástrahách při prázdninových hrách


 1. Podmínky přijímání žáků do školní družiny

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti klubu.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Pro žáka přijatého do školní družiny je docházka povinná. Docházka je ukončena školním rokem nebo písemným odhlášením žáka zákonnými zástupci během školního roku. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny. Za velmi závažné výchovné přestupky či neplacení školného může ředitelka školy žáka na návrh vedoucí vychovatelky vyloučit ze ŠD.


8. Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se SVP

Žákům se SVP věnujeme zvláštní pozornost. Vhodně je motivujeme a oceňuje jejich dílčí pokroky ve zvýšené míře. Do volnočasových je začleňujeme s ohledem na jejich individualitu. Úzce spolupracujeme s učitelkami těchto žáků a řídíme se doporučením pro vzdělávání konkrétního žáka, které vydá školské poradenské zařízení.


9. Materiální a personální podmínky ve školní družině

9.1 Materiální podmínky

Školní družina má samostatné prostory. Jsou zde dvě herny pro práci v odděleních a herna vybavena lezeckými stěnami a stavebnicemi s molitanovými, velkými plastovými a dřevěnými kostkami. Na chodbě družiny je umístěna rozměrná sedací souprava sloužící k debatám a odpočinku žáků. Ve všech místnostech je část podlahy pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména k odpočinkovým činnostem, relaxaci, cvičení, společenským hrám, hudebně-pohybovým hrám apod. Místnosti pro každé oddělení jsou vybaveny herními kouty a funkčním nábytkem. K vybavení oddělení patří různé stavebnice, společenské hry, hračky, dětské časopisy, výtvarný materiál. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát a ukládat samostatně. S pravidly pro užívání hraček a pomůcek se seznamují žáci začátkem školního roku a dle potřeby si je připomínáme.

Pro poslechové a hudební činnosti máme k dispozici dva CD přehrávače, sadu rytmických nástrojů, klávesy a kytaru.

K pitnému režimu žáků a k přípravě různých pečených a vařených dobrot slouží kuchyňka se sporákem, lednicí a dostatečným množstvím stolního nádobí.

Vychovatelky mají k dispozici svůj kabinet pro ukládání osobních věcí, dokumentů a metodického materiálu. Je zde i knihovnička s odbornou literaturou a PC.

Odpovídající hygienické zařízení je u vstupu do školní družiny.

Mimo to můžeme využívat dle daného rozvrhu obě tělocvičny, školní knihovnu, atrium. Výhodou je velká školní zahrada s průlezkami, lezeckými stěnami a lavičkami, kterou využíváme nejen k rekreaci, ale i k různým výtvarným a pracovním činnostem a sportovním a přírodovědným soutěžím. Další výhodou je dopravní hřiště u školy, které slouží k nácviku praktických dovedností na jízdním kole a respektování dopravních značek a dopravních předpisů.

Vychovatelky průběžně doplňují a zlepšují materiální podmínky školní družiny. Během několika let bychom rády vylepšily prostředí školní družiny nákupem nových dětských hracích koutů, dětskou sedací soupravou a obnovením stolních her a hraček.

9.2 Personální podmínky

Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce. Pedagogické působení zajišťují kvalifikované vychovatelky, které si dále prohlubují své odborné zaměření v akreditovaných kurzech i samostudiem.


 1.   Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, za nichž se zájmové vzdělávání uskutečňuje
 • vhodná struktura režimu žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání
 • vhodný stravovací a pitný režim
 • zdravé prostředí užívaných prostorů
 • ochrana žáků před úrazy
 • pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti
 • dostupnost prostředků první pomoci, praktická dovednost vychovatelek poskytnou první pomoc

10.1 Psychosociální podmínky:

 • klidné prostředí a příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost školní družiny se školou
 • respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu žáků, sledování všestranného prospěchu žáka jako hlavního článku veškeré pedagogické činnosti
 • věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáka, jeho hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba
 • ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
 • vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školní družiny
 • aktivní zapojování žáků do plánování, realizace i hodnocení činností


11. Ekonomické podmínky

Příspěvek zákonných zástupců na provoz školní družiny je stanoven dle platného předpisu školy. Platba je rozdělena do dvou stejných částek, každou z nich je nutné uhradit bezhotovostním stykem nejpozději do 15. dne druhého měsíce příslušného pololetí. V případě sourozenců je u mladšího z nich snížena splátka za každé pololetí o polovinu. V odůvodněných případech lze částku z rozhodnutí ředitelky školy zcela prominout. Tyto finanční prostředky částečně hradí provozní náklady a částečně spotřební materiál pro školní družinu.


12. Závěr

Snažíme se vytvářet takové prostředí, které je pro žáky příjemné, stimulující, kde se cítí spokojeně a bezpečně. Chceme, aby se jim ve školní družině líbilo a těšili s do ní. Za velmi důležitou považujeme spolupráci vychovatelek s třídními učitelkami, rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.

Ze své práce pořizujeme fotodokumentaci a fotky pravidelně uveřejňujeme na webových stránkách, píšeme články do Brodského zpravodaje, vedeme družinovou kroniku.


[Z