Přípravná třída ZŠ Na Výsluní

vytvořeno: 11.2.2021, před 3 roky v rubrice PŘEDNOSTI ŠKOLY Vážení rodiče,pokud se právě rozhodujete o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, případně zvažujete pro Vašeho předškoláka jiný typ vzdělávání, než nabízí předškolní třídy MŠ, máme pro Vás zajímavou nabídku.

Ve školním rok 2021/2022 plánujeme opět otevřít přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy se všemi jejími nároky, ale současně je pro ně vhodné zajistit mezistupeň mezi předškolním a základním vzdělávání. Přednostně je přípravná třída určena dětem, kterým byl doporučen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte

2) doložením doporučení školského poradenského zařízení (PPP) k zařazení dítěte

3) nebo vyřízený odklad povinné školní docházky (na základě doporučení PPP, vyřídíme i pro děti z jiných spádových škol)

O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2021.

Vzdělávací program je upraven tak, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1.třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste dále měli vědět:

· Přípravná třída je bezplatná.

· Hlavním cílem je připravit děti na plynulý přechod do prvního ročníku základní školy.

· Přípravná třídy je jedna z možností, jak plnit povinné předškolní vzdělávání.

· Děti se neklasifikují.

· Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).

· Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.

· Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jinou základní školu.

Informace na tel. č.: 572 805 500, e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz

/

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz