Přípravná třída

vytvořeno: 12.4.2017, před 6 roky v rubrice Aktuality Ve školní roce 2017/18 bude na naší škole otevřena přípravná třída pro děti, které nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Schůzka s rodiči žáků přípravné třídy se uskuteční 27.6.2017 od 16.00 hod ve sborovně školy.


Vážení rodiče,

pokud se právě rozhodujete či jste už rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky svého dítěte učinili, máme pro Vás zajímavou nabídku. Ve školním roce 2017-2018 připravujeme otevřít přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy se všemi jejími nároky a povinnosti, ale současně je pro ně vhodné zajistit mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2017.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.  Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

  • Přípravná třída je bezplatná.
  • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
  • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
  • Děti se neklasifikují.
  • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
  • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
  • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
  • Oběd i dopolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
  • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.


Kontakt pro další informace: dagmar.bistra@zsvysluni.cz, tel.: 572634460


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz