Přijímací řízení na SŠ / Informace pro uchazeče

vytvořeno: 12.1.2021, před 3 roky v rubrice Aktuální dění

Informace pro žáky 5. a 9.ročníku - uchazeče o studium ve středních školách


Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podají úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

 • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
 • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceJednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci může ředitel školy stanovit, že u 4letých oborů vzdělání a nástavbového studia se jednotná zkouška nekoná. V tomto případě se koná školní přijímací zkouška. Ředitel může za podmínek uvedených v čl. IV opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) rozhodnout o nekonání jak jednotné, tak i školní přijímací zkoušky.

Doporučujeme proto sledovat webové stránky příslušných středních škol.

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, tj. včetně konání jednotné přijímací zkoušky.

oborů vzdělání s talentovou zkouškou bylo prodlouženo období konání talentové zkoušky:

– obory skupiny „82“ (umělecké obory a konzervatoř) – 2. ledna – 31. ledna 2021

– gymnázium se sportovní přípravou – 2. ledna – 31. března 2021.

U všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021;

učebních oborů nejdříve 22. dubna 2021.

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)


Materiály související s přijímacím řízením naleznete na: https://pruvodcekarierou.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss-a-vos/


Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2020 – 2021

Podpora řemesel v odborném školství

Publikace – Kam na školu ve Zlínském kraji pro následující školní rok 2021 – 2022
Všeobecné Informace o přijímacím řízení

ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách  

I. Podávání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021 obdrží žáci naší školy přímo vyplněné z databáze školy.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole předá zákonný zástupce nezletilého uchazeče v termínu do 1. března 2021. Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole!!!

Ostatní doklady uvedené se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky, doklady o výsledcích v odborných soutěžích.

II. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím:

 1. centrálně zadávaných a vyhodnocených testů - zadavatel Centrum
 2. zkoušek zadávaných ředitelem školy nebo
 3. kombinací způsobů podle písmene a) a b)

 Ředitel SŠ stanoví a zveřejní:

 • jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání;
 • rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl.

První kolo přijímacího řízení přijímací zkoušky do maturitních oborů denní formy vzdělávání v těchto termínech:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý     13. dubna 2021

Obory osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021.

III. Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Žáci naší školy obdrží spolu s výpisem z vysvědčení a přihláškami na konci 1.pololetí. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí v případech kdy:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ střední školu).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. MÍSTO POZBÝVÁ!

IV. Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:

 1. pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
 2. seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí

ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel písemné rozhodnutí o nepřijetí.

V. Další kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.  Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se přihláška podává.

VI. Náhradní termín

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.

VII. Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny konání viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2017. Tento termín se nevztahuje na uchazeče, kteří konají talentovou zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.


!! Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky.


Individuální prohlídka školy - Střední průmyslová škola a obchodní akademie - Uherský Brod

Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod 688 01 nabízí žákům 9. ročníků a jejich rodičům možnost INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY.

Veškeré informace jsou uvedeny zde:

http://www.spsoa-ub.cz/individualni-prohlidka-skoly?_fid=ekp6

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Informace pro žáky 9. ročníků. Od 11.1.2021 zahajujeme přijímací řízení a 21.1.2021 je možnost pro žáky se s naší Střední školou gastronomie a obchodu Zlín spojit pomocí moderních aplikací.


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz