Organizace školy po jarních prázdninách

vytvořeno: 5.3.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví MZČR či krajskými hygienickými stanicemi.

Momentálně neplánujeme omezení provozu školy ani ostatních našich zařízení (ŠD, ŠK, ŠSK, DDH)

 1. Provoz školy nebo školského zařízení však může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanic, případně z rozhodnutí ředitelky, pokud nastane důvod, který si toto opatření vyžádá.
 2. Na základních školách má ředitelka pravomoc na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí). Dále MŠMT má pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu).
 3. Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • KHS Zlín může nařídit jako orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař KARANTÉNU. Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve ZK, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi. Jak postupovat naleznete v INFORMACE PRO rodiče KE KORONAVIRU.
 • Děti, žáci a zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa, toto oznámí bez prodlení ředitelce nebo zástupkyni ředitelky školy (572 805 500, 572 805 502, 603 864 432).
 • Rodiče, kteří se rozhodnou i bez nařízené karantény lékařem nebo KHS nechat dítě v domácím prostředí, mají do odvolání možnost absenci omluvit způsobem běžným svému třídnímu učiteli.
 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění má ředitelka povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Doporučujeme sledovat informace školy na webu, Fb nebo Bakaláři, kde budeme uveřejňovat aktuální změny a informace, dále zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz 

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html · Kontakty na krajské hygienické stanice: http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html

Hygienická opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Všichni zaměstnanci školy budou ředitelkou prokazatelně poučeni o povinnostech předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Všichni třídní učitelé ihned po návratu do školy dne 9.3. 2020 poučí své žáky o důsledném dodržování základních hygienických pravidel a předcházení virových.
 • Všechna umyvadla ve škole budou opatřena výhradně antibakteriálním (dezinfekčním) mýdlem a informačním názorným plakátkem o správném postupu při mytí rukou.
 • V průběhu denního úklidu bude ve zvýšené míře používáno dezinfekčních prostředků na plochy zvýšeného kontaktu osob.
 • V nejbližších dnech budou instalovány ve vestibulu školy a ve školní jídelně dva přístroje k bezdotykové dezinfekci pro 100% hygienický provoz, které dávkují dezinfekci přímo na ruce.
 • Bude-li důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo nabude-li ředitelka podezření, že žák či zaměstnanec není způsobilý chodit do školy či vykonávat práci, bude vyžadováno, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře.

Krok za krokem, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz