Janča Vítěslav

Janča Vítězslav Mgr.


tel.: 572 805 508

vitezslav.janca@zsvysluni.cz


Pracovní činnosti

Učebny chemie, fyziky i školní dílna jsou místy, která umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Právě zde se snažím podněcovat žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování, praktickým dovednostem a k řešení problémů, vést žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

Mojí prací a současně radostí je společné hledání odpovědí na zvídavé otázky žáků. S dětmi se snažíme propojovat teorii s praxí, fyziku, chemii s pracovní výchovou, aby pak ve svém dalším životě dokázali pochopit jak práci svou, tak i ocenit práci jiných.

Před výkon klademe snahu dosáhnout svého maxima.