Informace a dokumenty školské rady

Oznámení

Oznamujeme, že na naší škole proběhly řádné volby a pro příští funkční období Školské rady  byli zvoleni následující členové:

Mgr. Jana Kovaříková       za zřizovatele,člen/ jmenování 26.2.2018

Ing.Rostislav Rajchl          za zřizovatele, člen/ jmenování 26.2. 2018

Pavel Apoštol                    za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017

Gabriela Lovecká            za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017

Mgr. Jana Němečková      za pedagogické pracovníky školy, člen/ volba 23.1.2018

Mgr. Vítězslav Janča        za pedagogické pracovníky, člen/ volba 23.1.2018Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Funkční období členů školské rady: 3 roky
První zasedání svoláno: 16.11.2005 
/na 1. zasedání proběhne volba předsedy a stanovení jednacího řádu/
Stanovený počet členů školské rady dle volebního řádu : 6
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.
Činnost školské rady:
A/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
B/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
C/ schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
D/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
E/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
F/ projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
G/ projednává inspekční zprávy ČŠI
I/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správyVolební řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Tento volební řád vydává v souladu se zněním § 167 zákona č.561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen "školský zákon"), jako zřizovatel škol, při kterých se povinně zřizuje školská rada


Článek I.
Školská rada má 6 členů (3 členy), z nichž 2 (1) jsou jmenování zřizovatelem školy a 4 (2) jsou voleni dále uvedenými oprávněnými osobami v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 (1) členy a pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž 2 (1) členy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Článek II.
Ředitel školy zajistí informovanost oprávněných osob o povinnosti zřídit školskou radu a o obsahu" Pravidel k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti" vydaných zřizovatelem, a dále zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. K tomu ustanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor, přičemž výběr členů výboru je plně v jeho kompetenci. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.

Článek III.
Oprávněné osoby svolává k volbám členů do školské rady ředitel, případně jím ustanovený přípravný výbor formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a na webových stránkách školy, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. 
Volby mohou být organizovány i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

Článek IV.
Přípravný výbor eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit člena školské rady, dále zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

Článek V.
Členy školské rady mohou oprávněné osoby volit buď tajným nebo veřejným hlasováním.
O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy.
Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu volitelů určen, záleží na nich, koho si vyberou, aby nejlépe zastupoval jejich zájmy. Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků (příp. zletilými žáky a studenty) nebo pedagogickými pracovníky dané školy.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků (případně zletilí žáci a studenti u středních a vyšších odborných škol) stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám.

Článek VI.
Zápis o volbách do školské rady a jejich výsledku předá ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství a kultury Městského úřadu Uh.Brod, rada města jmenuje zbývající 2 (1) členy školské rady a vydá zřizovací listinu školské rady.

Článek VII.
První řádné uskutečnění voleb do školské rady podle nového školského zákona zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel dané školy, a to nejpozději do 30. září 2005. Případné doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se budou organizovat obdobně jako volby
jako řádné.

Článek VIII.
Tento volební řád je závazný pro volby členů školských rad při všech školách, zřizovaných Městem Uherský Brod, u kterých je zřízení rad povinností vyplývající ze školského zákona.
Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod

V Uh.Brodě dne 11.srpna 2005
Ing. Ladislav Kryštof
starosta města
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady: 3 roky
První zasedání bylo svoláno: 16.11.2005 
/na 1. zasedání proběhne volba předsedy a stanovení jednacího řádu/
Stanovený počet členů školské rady dle volebního řádu : 6
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.

Činnost školské rady:

A/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
B/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
C/ schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
D/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
E/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
F/ projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
G/ projednává inspekční zprávy ČŠI
I/  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy


Volební řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Jednací řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Legislativa školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz