Charakteristika školy

Specializujeme se na výuku cizích jazyků. V dané oblasti dosahujeme výborných výsledků v okresních, krajských i celostátních jazykových soutěžích.

Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky.

Specializujeme se na výuku cizích jazyků. V dané oblasti dosahujeme výborných výsledků v okresních, krajských i celostátních jazykových soutěžích. Našim cílem je poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také aktivity ve volném čase. Žáci školy se účastní celé řady kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Pořádáme zajímavé akce v rámci školního preventivního programu.

Předností školy je stabilní a odborně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků, obsáhlé materiální vybavení. K výuce slouží 16 moderních odborných učeben, které jsou určeny pro všechny oblasti vzdělávání. Součástí školy je žákovská a učitelská knihovna. V současné době škola disponuje 100 počítači připojenými k internetu.

V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní areál, který je klidovou zónou pro některé vyučovací cíle i volný čas. V rámci sportovních aktivit využíváme atletický stadion. Škola je provozovatelem dětského dopravního hřiště. Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Každý rok zapojujeme žáky a učitele do celé řady projektů, úspěšně získáváme granty pro další rozvoj školy. Stravovací a pitný režim zajišťuje školní kantýna, projekt Školní mléko a Ovoce do škol.

Škola se nachází v budově pavilónového typu, která byla dostavena v srpnu 1976. Do školy docházejí též žáci z několika okolních obcí. V jednom z pavilónů budovy školy sídlí ZŠK a ZŠ Čtverka, které jsou zde v nájmu. Základní kapacitní údaje:

  • Kapacita školy: 420 žáků
  • Počet tříd: 1- 2 v každém ročníku
  • Počet odborných učeben:16
  • Kapacita školní družiny: 90
  • Počet oddělení školní družiny: 3
  • Kapacita školního klubu: 100
  • Školní klub/ počet kroužků: 17
  • Kapacita školní jídelny: 700


Odborné učebny: velká tělocvična, gymnastický sál, dvě jazykové učebny, učebna rodinné výchovy a společenských věd, učebna literární a hudební výchovy, multimediální učebna, dvě učebny informatiky, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyně, učebna zeměpisu, žákovská knihovna, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, pracovna vlastivědy, dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu.

Školní družina: je v provozu denně od 6:30 do 8:00 hodin a od 11:40 do 16:30 hodin. Nabízí zájmové aktivity žákům 1. stupně, školní klub je její alternativou převážně pro žáky 2. stupně a pracuje se v něm jak formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou pravidelné celoroční činnosti v kroužcích. Vychovatelky školní družiny zajišťují doprovod žáků ze školy do centra města.

Školní klub: pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. Kroužky: Judo, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Příprava k přijímacím zkouškám, Keramický kroužek, Dramatický kroužek, Florbal, Basketbal, Sportovní hry aj. dle zájmu žáků.

Dopravní hřiště: je zřízeno pro děti a žáky škol všech obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Uherský Brod. Škola zajišťuje dopravní výchovu v souladu se školními vzdělávacími programy, dopravní hřiště využívá také široká veřejnost.

Školní jídelna: klade důraz na zdravou výživu, využívání netradičních receptur a potravin, školní a závodní stravování poskytuje dalším 5 školským subjektům, je republikovým vítězem ve školním stravování z roku 2011.

Zapojení do projektů: Hodina pohybu navíc, Školní mléko, Ovoce do škol, Obědy pro děti, Partnerství škol Comenius, Edison, Blended Learning, Čtenářské kluby, Humanitární hnutí „Stonožka – na vlastních nohou“.