Vzdělávací program Začít spolu

Ve školním roce 2016/20107 zařadila naše škola do 1. ročníku ve třídě I.A vzdělávání podle principů vzdělávacího programu Začít spolu.


O  programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Držitel licence a práv na šíření programu Začít spolu je Step by Step ČR, o.p.s. Tato organizace je součástí mezinárodní sítě ISSAInternational Step by Step Association.


Základní principy programu Začít spolu

Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.

Orientujeme se na dítě - nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.

Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.

Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.


Průběh dne ve třídě s programem Začít spolu

1. Ranní kruh 20-30min

  • Společné setkávání, sdílení
  • Seznámení s plánem dne

2. Společná práce 60-90 min

  • Řízená výuka
  • Výuka především český jazyk a matematika

3. Práce v centrech 60-90 min

  • Práce ve skupinách
  • Rozvoj tvořivosti, myšlení, praktické činnosti
  • Centra aktivit čtení, matematika, psaní, ateliér, pokusy a objevy, relaxace a hry

4.  Hodnotící  kruh 20-30 min

  • Prezentace výsledků práce
  • Hodnocení dne
  • Sebehodnocení


Jak vypadá vyučovací  den v Začít spolu ve třídě I.A na naší škole

Náš den většinou zahajujeme s pracovními učebnicemi "Už čteme a píšeme sami", jejichž prostřednictvím se seznamujeme genetickou metodou se čtením a psaním. Český jazyk mají děti moc rády a hry s písmeny je baví. Od ledna už  poznáme všechna velká i malá písmena, děti jsou schopny s porozuměním přečíst různé texty - jsou mezi nimi i čtenáři, kteří si nosí vlastní knihy a volné chvilky vyplňují samostatným čtením. Genetická metoda od počátku klade velký důraz na praktické uplatnění - děti čtou s porozuměním a od počátku jsou vedeny k zapisování vlastních myšlenek a nápadů. 

Pokračujeme matematikou s Matýskem, což je nejen jeden z žáčků 1. A. ale také skřítek, který dětem odkrývá tajemství světa čísel a počítání.

Další předměty zařazujeme dle rozvrhu, ale také dle potřeby dětí (rozvrh je pro nás orientační). Pravidelně se věnujeme chvilkám s anglickým jazykem, kdy jsou děti přirozenou formou (prostřednictvím her, činností, písniček) seznamovány se zvukovou podobou cizího jazyka. Děti si také rády zazpívají a velmi oblíbená je pro většinu dětí výtvarná a pracovní výchova, při nichž se nám podařilo vytvořit už řadu povedených děl. Tělesnou výchovu si děti užívají v tělocvičně. V průběhu celého školního roku nás čeká 3. hodina tělesné výchovy, v níž se děti seznámí s judem a míčovými hrami. Během prvního pololetí navázaly děti na předškolní výuku plavání v CPA Delfín v Uherském Brodě.

Postupně se učíme pracovat ve skupinkách - spolupracovat, rozdělovat si role a úkoly a uvědomit si, že práce každého z nás je pro celkové splnění úkolu důležitá. 

Nedílnou součástí vzdělávání je také sebehodnocení dětí. Zpočátku jsme se na konci každého dne setkávali v hodnotícím kruhu, kdy se děti vyjadřovaly k průběhu dne, hodnotily den a vyslovovaly  svá přání a cíle pro další den. Protože už školní režim zvládají skvěle, hodnotící kruh nezařazujeme denně, ale dle potřeby - např. po náročnější aktivitě, skupinové práci, při prezentaci práce (ať už skupinové či individuální) atd.

V rámci průběžného hodnocení dětí je kladen důraz na sebehodnocení a zpětnou vazbu. Na konci každého týdne děti mají prostor pro hodnocení své práce v jednotlivých úkolech - vyplňují sebehodnotící arch, zapíší, co se jim podařilo a stanovují si vlastní úkol pro další týden, na kterém se snaží pracovat a který má vést k jejich zlepšení. K jejich hodnocení doplním i svůj komentář spolu se získanými známkami za daný týden i já. Tento hodnotící arch zakládají do portfolia, které je odrazem jejich práce.

Lenka Bublíková - třídní učitelka