Řád školní družiny

1. O přijímání do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

2. Provozní doba školní družiny  
ranní provoz 6.30 –   8.00,  
odpolední provoz 11.40 – 16.30 

3. ŠD provozuje svoji činnost  v samostatném areálu, který je součástí školy, plně využívá prostory   školy /tělocvičny, zahradu, aj./ 

4. Děti přihlašují do ŠD rodiče zápisním lístkem. Odhlašování provádějí písemnou formou.

5. Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně a včas omluvit.

6. Za velmi vážné výchovné přestupky či neplacení školného může ředitelka školy dítě na návrh vedoucí vychovatelky vyloučit. 

7. Před začátkem vyučování vychovatelka doprovází děti při přechodu do školní třídy.

8. Po ukončení vyučování doprovází vyučující děti na smluvené místo ke školní družině.

9. Prostřednictvím zápisního lístku nebo při nepravidelných časech odchodů prostřednictvím deníčků  sdělí rodiče odchody svého dítěte.

10. Během provozní doby ŠD umožní vychovatelka odchod dítěti, které navštěvuje zájmové útvary jiného dětského zařízení /DDM, ZUŠ, SK/. Za cestu žáka do kroužků nenese vychovatelka zodpovědnost.

11. Při přechodu dětí z areálu ŠD na jiná místa pro činnost ŠD /zahrada, tělocvična, knihovna, hřiště atd./ je za bezpečnost dětí zodpovědná vychovatelka.

12. V zájmu nenarušování družinových činností a plného vyžití dětí v nabídkových aktivitách ŠD se doporučuje rodičům vyzvedávat děti nejdříve po 14.30 hod.

13. Dle požadavku rodičů odcházejí děti ze ŠD samostatně /nutný písemný souhlas rodiče/ či v doprovodu pověřených osob /rodičů, prarodičů, starších sourozenců/. Vznikne-li zvýšená potřeba doprovázet děti po 15.30 hod. do středu města, je ŠD připravena toto zajistit.

14. Dítě, které obvykle pravidelně odvádí rodič, není-li do konce provozní doby vyzvednuto, setrvá s vychovatelkou, která musí zajistit předání dítěte rodičům. Při opakování takovéhoto nezodpovědného jednání ze strany rodičů bude celá záležitost řešena s vedením školy a s odborem sociálních věcí MÚ.

15. Roční příspěvek-školné  na provoz ŠD je stanoven dle platného předpisu školy. Platba je rozdělena do dvou stejných částek, každou z nich je nutné uhradit bezhotovostním stykem na účet školy a to nejpozději do 15.dne druhého měsíce příslušného pololetí tj. 15.10. a 15.2. V případě dětí sourozenců je u mladšího z nich snížena splátka za každé pololetí na polovinu. Ve výjimečných případech lze částku z rozhodnutí ředitelky školy zcela prominout. 

16. Součástí péče o děti ŠD je poskytování pitného režimu po celou dobu pobytu ve ŠD v ceně příspěvku rodiče za dítě. 
17. Dočasné umisťování žáků, kteří nejsou přihlášenými žáky ŠD, je možné pouze se souhlasem vedení školy, tyto děti jsou zapsány do docházkového sešitu. 

18. Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy, při činnostech mimo areál ŠD řády jednotlivých učeben, dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby svých chováním neohrozili bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků. 

19. Děti mají při pobytu ve ŠD k dispozici celý areál a vzájemně se prolínají. Vychovatelky konají dozory v klubovně a počítačové herně. V době krátkodobé např. hygienické nepřítomnosti vychovatelky jsou děti pod dohledem jiné vychovatelky. 

20. ŠD neodpovídá za ztráty cenných věcí, mobilních telefonů či finančních částek. Žáci nosí jen věci potřebné k činnosti ve ŠD. 

21. Během pobytu žáků  mimo areál ŠD jsou osobní věci žáků uzamčeny v hernách ŠD.

22. Prostředníkem mezi vychovatelkou a rodičem je družinový deníček, předpokládají se i osobní setkávání s rodiči. Rodiče jsou zváni na mimořádné akce ŠD jako jsou karneval, vánoční besídka, dětské dny aj.

23. Vodítkem pro celoroční činnost ŠD je celoroční plán a týdenní plány jednotlivých oddělení. 

24. Do třídy ŠD je možno zapsat do 30 žáků k pravidelné docházce.