Informace a dokumenty školské rady

Oznámení

Oznamujeme, že na naší škole proběhly řádné volby a pro příští funkční období Školské rady 2015-2017 byli zvoleni následující členové:

Mgr. Vítězslav Janča, Družební 704, Nivnice 687 51, tel.: 774326643, e-mail: vitezslav.janca@zsvysluni.cz

Mgr.Stanislava Chernelová, 28.října, 962, 688 01 Uh.Brod, tel.:572632390, e-mail: stanislava.chernelova@zsvysluni.cz

Volba zástupců členů za pedagogické pracovníky  školy se uskutečnila na mimořádné schůzi pedagogických pracovníků dne 21.10.2014 v 15:00 hodin, za volbu zodpovídali členové přípravného výboru ve složení Mgr. I. Vojtík, Mgr, V. Veselá a Mgr. A. Malý.  Členové byli zvoleni v tajné volbě.

a dále

pan Pavel Apoštol, Na Dlouhých 1368, 688 01 Uherský Brod, tel.: 737 561966, e-mail: pavel.apostol@post.cz

paní Dagmar Kročilová, Větrná 1368, 688 01 Uherský Brod, tel.: 604535803

Zástupci rodičů byli zvoleni na zasedání Hlavního výboru SRPDŠ, které se konalo dne 4.11.2014 v 17.hodin.

Seznam členů školské rady při ZŠ Na Výsluní ke dni 27.3.2012

Členové

kont. e-mail

tel.

Mgr. Alena JabůrkováApoštol Pavel

pavel.apostol@seznam.cz

737 561 966

Mgr. Jana KovaříkováDagmar KročilováMgr. Stanislava Chernelová

chernelova@seznam.cz

572 632 390

Mgr. Vítězslav Janča

vitajvitaj@seznam.cz

774 326 613


Dnem 10.12.2008 byla doplněna školská rada nově zvolenými členy za Zastupitelstvo města Uherského Brodu. V současné době tedy pracuje ve složení:

Členové zvoleni jako zástupci zřizovatele:
Mgr. Jan Hýžďal, bytem Uherský Brod, Za Dolním Kostelem 809
Ing. Jan Hrubý,  bytem Uherský Brod, ul.9.května 1193 
 
Členové za pedagogické pracovníky školy:  
Mgr. Hana Jurigová,      bytem Uherský Brod, Na Láně 2002
Mgr.Milena Kryštofová,  bytem Uherský Brod, Větrná 1564 
 
Členové zvoleni za zákonné zástupce:
Ing.Michaela Kadlecová,    bytem Uherský Brod, Na Chmelnice 1925
Pavel Apoštol - předseda , bytem Uherský Brod,U Lapače 1402

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Funkční období členů školské rady: 3 roky
První zasedání svoláno: 16.11.2005 
/na 1. zasedání proběhne volba předsedy a stanovení jednacího řádu/
Stanovený počet členů školské rady dle volebního řádu : 6
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.
Činnost školské rady:
A/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
B/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
C/ schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
D/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
E/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
F/ projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
G/ projednává inspekční zprávy ČŠI
I/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správyJmenování přípravného výboru pro volbu do školské rady Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

Na základě volebního řádu vydaného zřizovatelem Město Uherský Brod  v souladu se zněním §167 zákona 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle článku II. Tohoto řádu, ustanovila ředitelka Základní školy, uherský brod, na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště přípravný výbor ve složení:

Mgr. Hana Jurigová – bytem Na Láně 2002, Uherský Brod
Mgr. Eva Jandásková – bytem Květná 1847, Uherský Brod
Mgr. Zdeňka Uhrová - bytem Partyzánů 1826, Uherský Brod

 Přípravný výbor se sejde nejpozději do 13. září 2005 a ujme se organizace voleb tak, aby byl dodržen termín volby zástupců pedagogických pracovníků později do 30.9.2005 určený zřizovatelem. Volba zástupců školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy proběhne v nejbližším možném termínu při rodičovských schůzkách.Členstvím v přípravném výboru není dotčeno právo členů být do školské rady zvolen.

V Uh.Brodě, 29.8.2005


Volba zákonných zástupců nezletilých žáků školy do školské rady 

Třetina oprávněných členů - v našem případě 2 členů/ proběhne na řádných rodičovských schůzkách naplánovaných a vyhlášených vedením školy na pondělí 24.10.2005.

Ředitelka školy spolu s přípravným výborem pro volbu do školské rady zve srdečně všechny rodiče k účasti na těchto volbách.

Konkrétní legislativní údaje o zřízení školské rady, členech a působnosti školské rady jsou uvedeny v zákoně 561/2004 Sb., §167, §168.

V Uh. Brodě, 22.9.2005


Volební řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Tento volební řád vydává v souladu se zněním § 167 zákona č.561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen "školský zákon"), jako zřizovatel škol, při kterých se povinně zřizuje školská rada


Článek I.
Školská rada má 6 členů (3 členy), z nichž 2 (1) jsou jmenování zřizovatelem školy a 4 (2) jsou voleni dále uvedenými oprávněnými osobami v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 (1) členy a pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž 2 (1) členy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Článek II.
Ředitel školy zajistí informovanost oprávněných osob o povinnosti zřídit školskou radu a o obsahu" Pravidel k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti" vydaných zřizovatelem, a dále zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. K tomu ustanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor, přičemž výběr členů výboru je plně v jeho kompetenci. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.

Článek III.
Oprávněné osoby svolává k volbám členů do školské rady ředitel, případně jím ustanovený přípravný výbor formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a na webových stránkách školy, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. 
Volby mohou být organizovány i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

Článek IV.
Přípravný výbor eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit člena školské rady, dále zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

Článek V.
Členy školské rady mohou oprávněné osoby volit buď tajným nebo veřejným hlasováním.
O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy.
Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu volitelů určen, záleží na nich, koho si vyberou, aby nejlépe zastupoval jejich zájmy. Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků (příp. zletilými žáky a studenty) nebo pedagogickými pracovníky dané školy.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků (případně zletilí žáci a studenti u středních a vyšších odborných škol) stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám.

Článek VI.
Zápis o volbách do školské rady a jejich výsledku předá ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství a kultury Městského úřadu Uh.Brod, rada města jmenuje zbývající 2 (1) členy školské rady a vydá zřizovací listinu školské rady.

Článek VII.
První řádné uskutečnění voleb do školské rady podle nového školského zákona zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel dané školy, a to nejpozději do 30. září 2005. Případné doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se budou organizovat obdobně jako volby
jako řádné.

Článek VIII.
Tento volební řád je závazný pro volby členů školských rad při všech školách, zřizovaných Městem Uherský Brod, u kterých je zřízení rad povinností vyplývající ze školského zákona.
Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod

V Uh.Brodě dne 11.srpna 2005
Ing. Ladislav Kryštof
starosta městaŠkolská rada

Dne 24.10.2005 proběhla poslední část volby do školské rady při naší škole. Této volbě části zákonných zástupců předcházela volba členů za pedagogické zástupce /konala se dne 21.9.2005/ a také volba členů za zřizovatele /konala se v srpnu 2005/.

Od 1.1.2005 je platná ze zákona /§ 167 zákona 561/2004 Sb./ povinnost zřizovatele školy zřídit školskou radu. 11.5.2005 byl vydán Městem Uherský Brod /dále jen zřizovatel/ volební řád, s tímto řádem v souladu proběhly volby jednotlivých členů tripartity takto:

Členové zvoleni jako zástupci zřizovatele:

Věra Blahůšková  bydliště Prakšická 987, 688 01 Uherský Brod 
Mgr.Bronislava Hégrová bydliště  Komenského 67, 688 01 Uherský Brod

Členové zvoleni za zákonné zástupce:

Petr Bilavčík   bydliště A.Dvořáka 1176, 688 01 Uherský Brod
Josef Kučera   bydliště Maršovská 2239, 688 01 Uherský Brod

Členové zvoleni jako zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr.Hana Jurigová  bydliště Na Láně 2002, 688 01 Uherský Brod
Mgr.Miloslava Kryštofová bydliště Větrná 1564, 688 01 Uherský Brod


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady: 3 roky
První zasedání svoláno: 16.11.2005 
/na 1. zasedání proběhne volba předsedy a stanovení jednacího řádu/
Stanovený počet členů školské rady dle volebního řádu : 6
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.

Činnost školské rady:

A/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
B/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
C/ schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
D/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
E/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
F/ projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
G/ projednává inspekční zprávy ČŠI
I/  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy


Volební řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Jednací řád školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod

Legislativa školské rady zřízené v základních školách v Uherském Brodě, jejichž zřizovatelem je Město Uherský Brod