Charakteristika školy

Specializujeme se na výuku cizích jazyků. V dané oblasti dosahujeme výborných výsledků v okresních, krajských i celostátních jazykových soutěžích.

Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naším cílem je však poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také aktivity ve volném čase. Žáci školy se účastní celé řady kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Během roku využíváme nabídky uměleckých agentur a zprostředkováváme žákům kvalitní koncerty, výchovně-vzdělávací pořady a divadelních představení. Školní družina nabízí zájmové aktivity žákům od 1. do 5. ročníku, školní klub je její alternativou převážně pro žáky 2. stupně školy tzn. od 6. do 9. ročníku a pracuje se v něm jak formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou pravidelné celoroční činnosti v kroužcích. Pořádáme zajímavé akce v rámci školního preventivního programu.

Předností školy je stabilní a odborně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků, obsáhlé materiální vybavení, využíváme atletický stadion v těsné blízkosti města. K výuce slouží 16 moderních odborných učeben, které jsou určeny pro všechny oblasti vzdělávání. V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní areál, který je klidovou zónou pro některé vyučovací cíle i volný čas. Součástí školy je žákovská a učitelská knihovna. Žáci i zaměstnanci školy pracují na 100 počítačích připojených k internetu. Je zajištěn neomezený přístup k internetu pro žáky i veřejnost. Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Každý rok zapojujeme žáky a učitele do celé řady projektů, úspěšně získáváme granty pro další rozvoj školy.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2002. Nachází se v budově pavilónového typu, která byla dostavena v srpnu 1976. Do školy docházejí též žáci z několika okolních obcí. V jednom z pavilónů budovy školy sídlí ZŠK, a také ZŠp a ZŠs, které jsou zde v nájmu. Základní kapacitní údaje:

  • Kapacita školy: 420 žáků

  • Počet tříd: 1- 2 v každém ročníku

  • Počet odborných učeben:16

  • Kapacita školní družiny: 90

  • Počet oddělení školní družiny: 2

  • Kapacita školního klubu: 100

  • Školní klub/ počet kroužků: 15

  • Kapacita školní jídelny: 700


Odborné učebny:

velká tělocvična, gymnastický sál, dvě jazykové učebny, učebna rodinné výchovy a společenských věd,  multimediální učebna, 2  učebny informatiky, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyně, učebna zeměpisu, žákovská knihovna, pracovna fyziky a chemie, pracovna  biologie, pracovna vlastivědy, dílna pro kovovýrobu a  dřevovýrobu).

Školní družina  funguje denně od 6:30 do 8:00 a od 11:30 do 16:30 hodin. Je určena pro žáky I. stupně školy od 1. do 5. ročníku. Vychovatelky školní družiny zajišťují doprovod žáků ze školy do centra města.

Školní klub pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. Jednotlivé kroužky jsou: Judo pro začátečníky, Judo pro pokročilé, Angličtina hrou,  Cvičení z matematiky, Práce s počítačem, Příprava k přijímacím zkouškám,  Biologický kroužek, Výtvarný kroužek, Branně-střelecký kroužek, Vaření, Cvičení z českého jazyka,  Technické kreslení, Aerobic aj. dle zájmu žáků.

Dopravní hřiště – pro děti a žáky škol všech obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Uherský Brod zajišťujeme dopravní výchovu v souladu se školními vzdělávacími programy, dopravní hřiště využívá široká veřejnost

Školní jídelna – důraz klade na zdravou výživu, využívání netradičních receptur a potravin, školní a závodní stravování poskytuje dalším 5 školským subjektům, je republikovým vítězem ve školním stravování z roku 2011.